Základní techniky v postoji

O goshi
Hiza guruma
Tai otoshi
O soto gari
Morote seoi nage
Sasae tsurikomi ashi